im.Wandy Turowskiej

Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 2017-2018

 

 

OPIS NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Niepowodzenia szkolne są coraz częstszym problemem, jakie napotykają na swojej drodze uczniowie szkół podstawowych. Mogą one wynikać z wielu różnych przyczyn. Często nie zdajemy sobie sprawy, że na naukę czytania i pisania wpływają takie elementy jak:

– zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała)
-zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych (zaburzenia, nieharmonijny rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej)
-zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe)
-zaburzenia mowy
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są formą pracy właśnie z tymi trudnościami. Korekcyjny element zajęć ma na celu usprawnianie deficytów rozwojowych i wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, natomiast kompensacja rozumiana, jako wyrównanie braków lub też zastąpienie jakiegoś braku innym czynnikiem, a także wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez funkcję sprawną lub mniej zaburzoną.
Podczas zajęć dobierane są odpowiednie techniki i metody wpływające pośrednio i bezpośrednio na poprawę osiągnięć dydaktycznych, co zdecydowanie wpływa na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka.

KOŁO ROBOTYKI „BUDOWANIE I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW LEGO MINDSTORMS NXT 2.0”

tutotial do zajęć 

Zajęcia wyrównawcze

Podczas zajęć dzieci uczą się: dyskutować, rozwiązywać problemy, wyrażać emocje, rozwijać zmysł obserwacji, komunikować się z innymi.
Praca różnymi metodami: ruch, gest drama – wchodzenie w role, bajkoterapia, elementy technik plastycznych, tworzenie historii i opowiadań.