im.Wandy Turowskiej

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Niepowodzenia szkolne są coraz częstszym problemem, jakie napotykają na swojej drodze uczniowie szkół podstawowych. Mogą one wynikać z wielu różnych przyczyn. Często nie zdajemy sobie sprawy, że na naukę czytania i pisania wpływają takie elementy jak:
– zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała)
-zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych (zaburzenia, nieharmonijny rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej)
-zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe)
-zaburzenia mowy
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są formą pracy właśnie z tymi trudnościami. Korekcyjny element zajęć ma na celu usprawnianie deficytów rozwojowych i wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, natomiast kompensacja rozumiana, jako wyrównanie braków lub też zastąpienie jakiegoś braku innym czynnikiem, a także wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez funkcję sprawną lub mniej zaburzoną.
Podczas zajęć dobierane są odpowiednie techniki i metody wpływające pośrednio i bezpośrednio na poprawę osiągnięć dydaktycznych, co zdecydowanie wpływa na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka.

godziny pracy.
Poniedziałek: 9.50-15.25
Środa: 9.50-14.35
Czwartek: 11.40-15.25