im.Wandy Turowskiej

Strajk pracowników oświaty

Informujemy, że na stronach internetowych:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

znajdują się bieżące informacje dla rodziców na temat planowanego strajku nauczycieli. Między innymi:

  1. Lista placówek, które przystąpiły do strajku i placówek, które nie przystąpiły do strajku
  2. Kontakt telefoniczny – informacja na temat strajku
  3. Bezpłatna oferta zajęć – wyszukiwarka
  4. Straż Miejska – bezpłatna oferta zajęć dla uczniów ze szkół, w których planowany jest strajk nauczycieli

Informuję również, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy.

Stanowi tak  3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, szkole do którego uczęszcza dziecko pracownia).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy  pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownika dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres nieusprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

_strajk_nauczycieli prezentacja

Strajk 2019

Mazowiecki Kurator Oświaty

 ————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu list Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do pisma załączone są wzory druków ZUS wraz z instrukcją dla rodziców do skorzystania z zasiłku na dziecko do lat 8 w związku z nieplanowanym zamknięciem szkoły.

pismo_z_29_03_2019.pdf

Wzor_wniosku_zus.pdf

Wzor_oswiadczenia.pdf

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15